1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi www.mollers.lt svetaine (toliau „Svetainė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Naudotojas/Vartotojas naudojasi Svetainės teikiamomis paslaugomis. Prieš pradėdami naudotis Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamiesi Svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.
1.2. Svetainę administruoja bei su ja susijusias paslaugas teikia kaip Valdytojas „Orkla Health“ UAB, buveinės adresas: Trinapolio g. 9E, LT-08337 Vilnius, juridinio asmens kodas 301240827, PVM mokėtojo kodas LT100003573511.
1.3. Naudotoju laikomas asmuo, besinaudojantis svetainės paslaugomis.
1.4. Svetainės Naudotojui nesuteikiama galimybė naudotis svetainės paslaugomis, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Naudotojas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo nesinaudoti Svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Naudotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.
1.5. Valdytojas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles be jokio papildomo pranešimo Naudotojui. Naudotojui lankantis Svetainėje, taikomos Taisyklės, galiojančios apsilankymo momentu, todėl Naudotojui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsilankymo metu.
1.6. Valdytojas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.7. Valdytojas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Svetainės paslaugomis, jeigu Naudotojas Svetaine naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui.
1.8. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Valdytojas gali laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Naudotojui.
1.9. Visas Svetainės turinys, įskaitant tekstą, dizainą, grafinius elementus, logotipus, prekių ženklus, pavadinimus, vizualinius kūrinius, garso įrašus, programinę įrangą, kitus intelektinės nuosavybės objektus, priklauso „Orkla Health“ UAB arba „Orkla Health“ UAB turi leidimą naudotis tokiais objektais. Be atskiro Valdytojo leidimo juos draudžiama naudoti kitais negu naršymo Svetainėje tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant: negalima komerciniais tikslais atgaminti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar kaip nors kitaip naudoti nei visos šios Svetainės, nei jos atskirų ar jos turinio dalių. Medžiagą Svetainėje „Orkla Health“ UAB savo klientams teikia kaip paslaugą, todėl ji gali būti naudojama tik informaciniais tikslais.
1.10. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip „Facebook“ socialinio tinklo paslaugos, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Pareiškimą dėl teisių ir pareigų. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

2. Registracija žaidimuose ir asmens duomenų tvarkymas
2.1. Naudotojas, norėdamas dalyvauti Svetainėje organizuojamuose žaidimuose, privalo registruotis, užpildydamas žaidimo registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Naudotojo asmens duomenis: vardą, pavardę, miestą, telefono numerį, amžių, elektroninio pašto adresą, pirkimo kvito kopiją. Be to, Svetainė gali automatiškai rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Naudotojo naudojamo įrenginio tipą, unikalų įrenginio ID, operacinę sistemą ir versiją, Naudotojo naudojamos naršyklės tipą, pageidaujamą kalbą ir informaciją apie tai, kaip Jūs naudojate Svetainę (kaip ilgai ir kuriuose puslapiuose lankotės).
2.2. Naudotojas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Naudotojo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti, apie tai informuodamas Valdytoją šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais. Valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.3. Naudotojui laimėjus prizą organizuojamame žaidime ir jeigu Valdytojas suteikia galimybę prizus gauti pašto siunta ar per kurjerius bei Naudotojas pageidauja prizą gauti tokiu būdu, Naudotojas privalo Valdytojui pateikti adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas prizas.
2.4. Naudotojas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją apie tai informuodamas Valdytoją šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais.
2.5. Užsiregistruodamas Svetainėje Naudotojas suteikia Valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti žaidimų organizavimo, statistinės ir techninės analizės bei tiesioginės rinkodaros tikslais (jeigu papildomai sutiko su tuo) duomenis, kuriuos Naudotojas pateikia lankydamas Svetainėje bei naudodamasis jos paslaugomis.
2.6. Naudotojo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Naudotojo asmens duomenis Valdytojas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.7. Naudotojo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Naudotoją kaip vieną iš Svetainėje organizuojamų žaidimų laimėtojų bei užtikrinant Naudotojui galimybę naudotis kitomis Svetainės paslaugomis. Naudotojo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Naudotojo sutikimą.
2.8. Naudotojo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Valdytojas, susijusios grupės įmonės ir jo partneriai, su kuriais Valdytojas bendradarbiauja vykdant Svetainės administravimą, prizų pristatymą ir (ar) kitas susijusias paslaugas. Valdytojas neatskleis Naudotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus subjektus, arba kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.
2.9. Naudotojas gali statistiniais tikslais naudoti su Naudotojo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie aplankytus puslapius Svetainėje. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Naudotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.10. Naudotojas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimų ar kitų Naudotojui naudingų pasiūlymų, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Naudotojui pageidaujant, Valdytojas nenaudos Naudotojo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Naudotojui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant organizuojamą žaidimą.
2.11. Naudotojo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Registracijos Svetainėje metu Naudotojo pateikti asmens duomenys bus saugomi 6 (šešis) mėnesius po atitinkamo žaidimo pabaigos, kuriam Naudotojas pateikė savo registraciją. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 3 (trejus) metus po Naudotojo registracijos pateikimo. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.
2.12. Naudotojas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Valdytojui, susipažinti su Valdytojo tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų. Naudotojo teisės, susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu, reglamentuojamos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

3. Apsikeitimas informacija
3.1. Valdytojas visus pranešimus, susijusius su organizuojamu žaidimu, siunčia ir kitaip kontaktuoja Naudotojo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Valdytojas siunčia informaciją Naudotojui tiesioginės rinkodaros tikslais, tik gavęs Naudotojo sutikimą.
3.2. Naudotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@orklahealth.lt, telefonu (8 5) 2310 654 ar nurodyta kita kontaktine informacija: „Orkla Health“ UAB, Trinapolio 9E, Vilnius 08337.
3.3. Naudotojas gali atsisakyti Valdytojo siunčiamų naujienlaiškių bei pasiūlymų, bet kuriuo metu paspaudęs ant „Atsisakyti“ nuorodos gauto el. laiško apačioje. Taip pat galite su mumis susisiekti el. paštu info@orklahealth.lt.

4. Slapukai
4.1. Svetainėje naudojami slapukai, todėl šiame skyriuje jums pateikiama išsami informacija apie tai, kaip slapukai naudojami ir kaip Jums apsispręsti, ar slapukus priimti. Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į Jūsų kompiuterio kietąjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie Naudotojo naršymo įpročius. Slapukus naudoja dauguma svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie Naudotojų poreikių. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie Naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, rodant tik konkretų Naudotoją dominantį turinį).
4.2. Slapukų būna skirtingų rūšių:
4.2.1. techniškai reikalingų: jie reikalingi eksploatuojant Svetainę, siekiant užtikrinti sėkmingą ir saugų paslaugų teikimą;
4.2.2. Funkciniai: prisiminti ir atpažinti, kai Naudotojas lankosi Svetainėje ir Naudotojo pasirinkimus bei nustatymus automatizuotam svetainės personalizavimui;
4.2.3. Analitiniai: sekti Naudotojo naršymo įpročius ir suvokti kaip Naudotojai naudojasi Svetaine (apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai, apsilankymo laikas ir t.t.) ir naudotis šia informacija tobulinant Svetainę bei siekiant ją padaryti kuo efektyvesnę, pavyzdžiui, kad Naudotojai galėtų lengvai rasti to,ko ieško.
4.2.4. Tiksliniai: rinkti konkrečius duomenis apie Naudotojo elgesį (interesai, pasirinkimai ir t.t.), siekiant užtikrinti tinkamus ir tikslinius sprendimus ar informaciją Naudotojui.
Taip pat slapukai būna:
4.2.5. laikinieji slapukai (arba seanso slapukai), pašalinami, kai užveriama naršyklė;
4.2.6. nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviai arba kol baigiasi jų galiojimas (tai priklauso nuo to, kokiam laikui interneto svetainė užprogramavo slapuką galioti).
4.3. Svetainėje taip pat gali būti naudojami švyturėliai (angl. web beacons) ar kitos technologijos panašiems tikslams kaip ir slapukai, ir mes juos galime talpinti Svetainėje, rinkodaros elektroniniuose laiškuose ir mūsų naujienlaiškiuose, siekiant nustatyti, ar pranešimai buvo atidaryti ir ar buvo paspaustos nuorodos. Švyturėliai netalpina Naudotojų asmeninių duomenų Naudotojų įrenginiuose, bet gali dirbti kartu su slapukais stebint Svetainės veiklą ir informaciją apie slapukus, taip pat taikoma ir švyturėliams ar panašioms technologijoms.
4.4. Kad galėtume jums pasiūlyti turinį pagal Jūsų poreikius, šioje Svetainėje naudojami slapukai vartotojų elgsenos stebėjimui ir jų analizei (trečiosios šalies slapukai), taip pat Svetainės lankytojų skaičiui apskaičiuoti. Slapukai yra įdiegiami į Jūsų kompiuterį, tik Jums aktyviai išreiškus sutikimą. Jūs galite pakeisti slapukų naudojimo nuostatas bet kuriuo metu atitinkamai pakeisdami naršyklės nustatymus. Jūs negalite pašalinti arba blokuoti švyturėlių (angl. web beacons) ar asmeninių adresų, nes jie sudaro dalį Svetainės turinio ir el. laiškų, o ne talpina informaciją Jūsų įrenginyje. Tačiau, kadangi jie veikia kartu su slapukais, išjungiant slapukus taip pat užkirs kelią švyturėliams sekti Jūsų veiklą Svetainėje. Švyturėliai vis tiek fiksuos anonimišką prisijungimą, tačiau Jūsų unikali informacija nebus kaupiama.
4.5. Naršyklėje esančius slapukus galite atjungti arba ištrinti, tačiau galite prarasti galimybę naudotis kai kuriomis mūsų tinklalapio paslaugomis, nes tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti.

5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
5.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
5.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
5.4. Interneto Svetainės Valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Svetaine trikdžių, už duomenų praradimus ar sugadinimus, atsiradusius dėl paties Naudotojo, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Svetainės naudojimą. Interneto Svetainės Valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
5.5. Svetainėje gali būti nuorodų į kitų bendrovių ar asmenų svetaines, kurioms nėra taikomos šios Taisyklės, todėl Valdytojas neatsako už jokį Jūsų asmens duomenų tvarkymą tose svetainėse. Prašome įdėmiai perskaityti tokių svetainių privatumo ir slapukų politiką siekiant gauti informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir slapukų naudojimą.
5.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 60 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Din vara har lagts till i varukorgen. För att ta del av rabatten måste du vara inloggad som medlem.
LOGGA IN eller BLI MEDLEM